Larmade elstängsel - sektionering

Mer än en larmsektion kan vara motiverat i följande fall:

  • Man vill ha en aktiv snöslinga, dvs. en egen sektion för stängslets underdel. Då kan strömmen alltid vara på även i stängslets underdel, utan risk för falsklarm på vintern.
  • Man har dålig överblick över perimetern. Då hjälper det att veta till vilken perimetersida man ska koncentrera sökandet.
  • Kanske perimetern omges av flera vägar och väktarbilen måste planera tillfarten, beroende på var angreppet sker.
  • Man har en vital del av perimetern (t.ex. en körgrind) som behöver en egen sektion pga. att man vill kunna stänga av larmet i grinden vid passering utan att resten av stängslet påverkas.
  • Man använder larmstängslet för att styra övervakningskameror och anpassar sektioneringen efter kamerornas arbetsvinklar. Sektionerna brukar då bli endast 50-100 meter långa.

Olika metoder för sektionering av larmade elstängsel

Principlösning 1.

Att använda ett enda skåp för samtliga högvoltssektioner. Det går åt stora mängder matarledning med denna metod. Längden på kabeln gör att lösningen är både prestandamässigt och ekonomiskt ofördelaktig.

Principlösning 2.

Som 1. ovan, men man nyttjar vissa  stängseltrådar som ledare ut till bortomliggande sektioner. En dålig metod! Angrepp på ett ställe i stängslet kan signalera intrång i en annan sektion och helt vilseleda både vaktpersonal och kameror!

Principlösning 3.

Eurofence’s mest professionella anläggningar bygger på principen ”individuella högvoltslarm”, som ger en särklassig effektivitet.

Larmsektionerna fördelas på ett antal Z25 2-sektionsskåp. Varje apparatskåp har två helt oberoende synkroniserade drivenheter som kan styras individuellt och har lågvoltsfunktion för dagdrift.

Skåpen placeras på stolpar intill stängslet (ger en minimal dragning av matarkabel) och styrs centralt.

Principlösning 4.

Som ett billigare alternativ till individuella högvoltslarm finns hybridsystem att tillgå. En högvoltssektion kombineras med ett antal lågvoltssektioner. Ett sådant system kan inte ge sektionerade larm med högvoltslarmet, endast med lågvoltslarmet.

I de allra flesta fall ger en attack på en högvoltstråd ändå ett sektionerat larm, då det är svårt för en angripare att undvika kontakt med lågvoltstrådarna.
Styrning och larmhantering kan göras med billiga lågvoltskablar, typ nätverkskabel.

Principlösning 5.

Med JVA's nya ZM20 kan en zon delas upp i ett antal sektorer utan att några fysiska stopp behöver göras. Inte heller behövs något kablage till de olika sektorerna, vilket underlättar montaget betydligt.  En ny och spännande lösning.

 

 

sektionering larmade elstängsel

JVA hybridsystem med 8+1 larmsektioner.